Schommelen.jpeg

Weer in beweging komen

Weer in beweging komen
Spiegelend water.jpeg

Jezelf een spiegel voorhouden

Jezelf een spiegel voorhouden

Weg omhoog.jpeg

De weg omhoog gaan

De weg omhoog gaan
Richting opgaan.jpeg

Doelgericht werken aan bevlogenheid

Doelgericht werken aan bevlogenheid

Privacyverklaring Predikantencoaching

Predikantencoaching, gevestigd te Huis ter Heide en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61860018, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Predikantencoaching
Elizabeth Post
Zonnelaan 72
3712 XH Huis ter Heide

telefoon: 06 12 05 26 10

e.m.post@predikantencoaching.nl
www.predikantencoaching.nl


Elizabeth Post treedt op als contactpersoon voor Predikantencoaching, telefonisch bereikbaar of per e-mail: e.m.post@predikantencoaching.nl


Persoonsgegevens die we verwerken

Predikantencoaching verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (i.v.m. juiste aanhef bij correspondentie en/of verzending)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van deze website niet kunnen controleren, raden we de verantwoordelijken aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder (ouderlijke) toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.m.post@predikantencoaching.nl. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Predikantencoaching bewaart uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, voor zover dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals facturering van geleverde diensten en/of goederen.

Sitehack/datalek
Alle via internet toegankelijke opslagsystemen, dus ook de beveiligde mail- en webhostingservers waarvan Predikantencoaching gebruikmaakt, lopen een zeker risico te worden gehackt. Indien daarbij wordt vastgesteld dat privacygevoelige informatie, afkomstig van een databestand op een door Predikantencoaching gebruikte server, mogelijk openbaar dan wel misbruikt dreigt te worden, zal Predikantencoaching de partij die namens haar het technisch beheer voert verzoeken passende maatregelen te nemen. Voor zover het 'datalek' een substantiële hoeveelheid privacygevoelige informatie betreft van de tweede categorie – zoals inloggegevens, financiële gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen, informatie over gezondheid etc. – kan er een meldingsplicht gelden. In dat geval zal Predikantencoaching de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen en zich conformeren aan de eventueel van toepassing zijnde procedures.

Geautomatiseerde besluitvorming
Predikantencoaching neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Predikantencoaching) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Predikantencoaching bewaart persoonsgegevens - personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres - niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waartoe de gegevens worden verzameld, zoals het voeren van een deugdelijke administratie en relevante, klantgerichte communicatie. Als bewaartermijn hanteren we daarbij de duur van de (actieve) klant-leverancierrelatie, met een minimum van de fiscaal verplichte bewaartermijn waar het administratieve klantgegevens betreft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Predikantencoaching verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, indien en voor zover dit relevant is voor correcte uitvoering van onze dienstverlening of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Predikantencoaching gebruikt voor haar eigen website alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is in dit verband een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van waaruit de website wordt bezocht. De cookies die Predikantencoaching gebruikt zijn noodzakelijk voor het technisch goed functioneren van haar website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van haar websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website goed wordt weergegeven en kunnen in voorkomende gevallen eventuele voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website technisch te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u eventuele eerder opgeslagen cookie-informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In het kader van de AVG heeft u als websitebezoeker en/of geregistreerde relatie van Predikantencoaching het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Predikantencoaching, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan uzelf (ter inzage) of aan een door u aan te wijzen persoon of organisatie.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming voor, dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e.m.post@predikantencoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (Maak in deze kopie uw pasfoto, 'MRZ' (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.) We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Predikantencoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft in dat verband passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u niettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, verzoeken we u beleefd contact met ons op te nemen.

Indienen klacht bij toezichthouder
Tot slot wijzen we u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn
Er wordt een medisch dossier aangelegd. De bewaartermijn voor dossiers is 20 jaar.


Huis ter Heide, 11 januari 2021

 

ELIZABETH POST LOGO DEF WIT

Elizabeth Post
Zonnelaan 72
3712 XH Huis ter Heide
06 12 05 26 10

 

e.m.post@predikantencoaching.nl
KvK-nr.: 61860018
BTW-nr.: NL002169595B12